Oddział Nowohucki SEP im. mgr inż. Stanisława Szeligi

Strona głównaOrganizacjaSekcje i KomisjeKoła SEPPrawoAktualnościDokumentyKontakt

 

 

 

 

 Akty normatywne dotyczące elektryki i z nimi związane

 

 

[PB](1) Prawo budowlane i przepisy techniczno-budowlane  

[PB] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

[PB-1] Rozporządzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

[PB-2] Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych

[PB-3] Rozporządzenie MI z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

[PB-4] Rozporządzenie MŁ z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności

[PB-5] Rozporządzenie MTiGM z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie

[PB-6] Rozporządzenie MI z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych

[PB-7] Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

[PB-8] Rozporządzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie

[PB-9] Rozporządzenie MTiGM z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych

[PB-10] Rozporządzenie MTiGM z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie

[PB-11] Rozporządzenie MTiGM z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie

[PB-12] Rozporządzenie MRiGŻ z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie

[PB-13] Rozporządzenie MON z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami, służącymi obronności Państwa oraz ich usytuowanie

[PB-14] Rozporządzenie MON z dnia 4 października 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie

[PB-15] Rozporządzenie MG z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe

[PB-16] Rozporządzenie MG z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie

[PB-17](2) Rozporządzenie MI z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawie rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych

[PB-18](2) Rozporządzenie MI z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową

[PB-19](2) Rozporządzenie MI z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową

[PB-20](2) Rozporządzenie MI z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

[PB-21](2) Rozporządzenie MI z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

[PB-22](2) Rozporządzenie MI z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego

[PB-23](2) Rozporządzenie MI z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

 

[UZ](2) Przepisy związane z uprawnieniami zawodowych elektryków i energetyków  

[UZ-1] Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne

[UZ-2] Rozporządzenie MGPiPS z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

[UZ-3] Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów

[UZ-4] Ustawa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

[UZ-5] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych

[UZ-6] Rozporządzenie MS z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych

 

[N](3) Normalizacja  

[N-1] Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji

[N-2] Rozporządzenie RM z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobów współdziałania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z organami administracji rządowej

[N-3] Rozporządzenie RM z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych

[N-4] Rozporządzenie RM z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie działalności normalizacyjnej związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa

[N-5] Rozporządzenie RM z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą

[N-6] Rozporządzenie RM z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia wyboru członków Rady Normalizacyjnej przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym

[N-7] Zarządzenie Nr 169 Prezesa RM z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu

[N-8] Uchwała Nr 33 RM z dnia 9 maja 2000 r. w sprawie utworzenia Krajowego Systemu Notyfikacji przepisów technicznych, norm oraz procedur oceny zgodności

 

[KP](4) Kodeks pracy. Dział X i XV  

[KP] Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

[KP-1] Rozporządzenie MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp

[KP-2] Rozporządzenie MG z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bhp przy urządzeniach i instalacjach energetycznych

[KP-3] Rozporządzenie MPiPS z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby ... nieobowiązujący (ustawa zmieniająca - patrz. art. 255 - Kodeks pracy)

[KP-4] Rozporządzenie MG z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy

[KP-5] Rozporządzenie MI z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych

[KP-6] Rozporządzenie MG z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych , budowlanych i drogowych

[KP-7] Rozporządzenie MG z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bhp przy pracach spawalniczych

[KP-8] Rozporządzenie MPiPS z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

[KP-9] Rozporządzenie MPiPS z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej

[KP-10] Rozporządzenie RM z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac

[KP-11] Rozporządzenie RM z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet

[KP-12] Rozporządzenie RM z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bhp

[KP-13] Rozporządzenie MGiPS z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp

 

[IP](4) Państwowa Inspekcja Pracy  

[IP] Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy

 

[BM](5) BHP przy obsłudze maszyn  

[BM-1] Rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu Ciężkiego, Przemysłu Lekkiego, Górnictwa i Energetyki, Przemysłu Rolnego i Spożywczego, Żeglugi, Komunikacji, Budownictwa oraz Zdrowia z dnia 4 kwietnia 1950 r. w sprawie obsługi suwnic elektrycznych w zakładach pracy

[BM-2] Rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu Ciężkiego oraz Zdrowia z dnia 13 kwietnia 1951 r. w sprawie bezpieczeństwa pracy przy sprężarkach powietrznych

[BM-3] Rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 19 marca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze przenośników

[BM-4] Rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi

 

[DT](5) Dozór techniczny  

[DT-1] Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym

[DT-2] Rozporządzenie RM z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu

[DT-3] Rozporządzenie MG z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych

[DT-4] Rozporządzenie MGPiPS z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego

[DT-5] Rozporządzenie MG z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie wzoru znaku dozoru technicznego

[DT-6] Rozporządzenie MG z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Dozoru Technicznego

 

[ME](6) Metrologia elektryczna  

[ME] Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach

[ME-1] Rozporządzenie RM z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie legalnych jednostek miar

[ME-2] Rozporządzenie MG z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych

[ME-3] Rozporządzenie MG z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli

[ME-4] Rozporządzenie MG z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

[ME-5] Rozporządzenie MGiP z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie tworzenia punktów legalizacyjnych

[ME-6] Rozporządzenie MGPiPS z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania kontroli przez pracowników urzędów miar

Legenda:

(1) informacje zaczerpnięte z Miesięcznika SEP - INPE (Nr 112-113 (Rok XV) styczeń-luty 2009 r.).

(2) informacje zaczerpnięte z Miesięcznika SEP - INPE (Nr 114 (Rok XV) marzec 2009 r.).

(3) informacje zaczerpnięte z Miesięcznika SEP - INPE (Nr 115 (Rok XV) kwiecień 2009 r.).

(4) informacje zaczerpnięte z Miesięcznika SEP - INPE (Nr 116 (Rok XV) maj 2009 r.).

(5) informacje zaczerpnięte z Miesięcznika SEP - INPE (Nr 117 (Rok XV) czerwiec 2009 r.).

(6) informacje zaczerpnięte z Miesięcznika SEP - INPE (Nr 118 (Rok XV) lipiec-sierpień 2009 r.).

 

Użyte skróty:

 

MG - Minister Gospodarki

MGiP - Minister Gospodarki i Pracy

MGPiPS - Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

MI - Minister Infrastruktury

MŁ - Minister Łączności

MON - Minister Obrony Narodowej

MRiGŻ - Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

MS - Minister Sądownictwa

MSWiA - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

MTiGM - Minister Transportu i Gospodarki Morskiej

RM - Rada Ministrów

 

  Akty normatywne
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normalizacja
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Oddział Nowohucki SEP

engine, design & graphic by JAGART (aktualizacja: 06.08.2009)